ಶ್ರೀ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಯ ವಿವರ :

ಕ್ರ.ಸಂಸೇವಾ ಕೋಡ್ಸೇವಾ ವಿವರಮೊಬಲಗುಸೇವಾ ರೀತಿ
1HMPಹರಕೆ ಮಾರಿಪೂಜೆ (ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ)20000.001
2CYಚಂಡಿಕಾಯಾಗ10000.001
3KPಕಲ್ಫೋಕ್ತ ಪೂಜೆ (ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)251.00-
4SSಸರ್ವಸೇವೆ100.00-
5HPಹೂವಿನ ಪೂಜೆ50.00-
6TKತುಲಾಭಾರ ಕಾಣಿಕೆ (ಇತರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ)200.00-
7SYಸ್ಥಾಪನೆ ಯಂತ್ರ50.00-
8BYಬೆಳ್ಳಿ ಯಂತ್ರ50.00-
9PPಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಪ್ರಸಾದ20.00-
10L1ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ20.00-
11PSKಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕಾಣಿಕೆ20.00-
12GPಗದ್ದಿಗೆ ಪೂಜೆ10.00-
13KAಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ10.00-
14PKಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ10.00-
15BSKಬಲಿಸೇವಾ ಕಾಣಿಕೆ100.00-
16MSಇತರ ಕಾಣಿಕೆ0.00-
17P20ಪೋಟೋ20.00-
18P40ಪೋಟೋ50.00-
19P100ಪೋಟೋ100.00-
20P200ಪೋಟೋ200.00-
21SAಒಂದು ದಿನದ ಅನ್ನದಾನ2000.00-
22SAಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನದಾನ10000.00-
23SAಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ25000.00-